Arizona H.S., (Mesa) Westwood Warriors

Westwood Warriors
Wk 1962(jv)
Edgar 'Mutt' Ford
1963(2A)
Edgar 'Mutt' Ford
1964(2A)
Edgar 'Mutt' Ford
1965(2A)
Edgar 'Mutt' Ford
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Maryvale
C Hayden jv
Coronado jv
Chandler jv
Maryvale
Arcadia jv
Scottsdale jv
Alhambra
Arcadia jv
North jv
27-0
34-0
35-12
56-0
27-14
54-6
41-20
6-6
26-6
46-6
W
W
W
W
W
W
W
T
W
W
Scottsdale
Casa Grande
Coronado
Yuma
Tempe
Kofa
Chandler
Mesa
Arcadia
Maryvale
7-24
41-14
21-13
0-0
13-0
23-14
47-27
7-28
14-44
14-7
L
W
W
T
W
W
W
L
L
W
Scottsdale
Casa Grande
Coronado
Yuma
Tempe
Kofa
Chandler
Mesa
Arcadia
Maryvale
14-0
41-12
27-6
41-2
39-7
47-7
20-0
14-7
20-13
21-0
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Maryvale
Scottsdale
Casa Grande
Coronado
Yuma
Tempe
Kofa
Chandler
Mesa
Arcadia
13-12
6-7
61-6
7-19
7-6
7-12
27-7
47-20
7-0
7-6
W
L
W
L
W
L
W
W
W
W
1
2
- - - - - - Salpointe
Camelback
20-0
10-7
W
W
- - -
vs reg jv - - -
Record 9-0-1 6-3-1 10-0 7-3
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1966(2A)
Edgar 'Mutt' Ford
1967(2A)
Dave Gates
1968(3A)
Dave Gates
1969(3A)
Dave Gates
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Maryvale
Scottsdale
Casa Grande
Coronado
Yuma
Tempe
Kofa
Chandler
Mesa
Arcadia
13-14
28-0
42-0
34-0
35-12
20-17
35-6
41-0
23-6
28-7
L
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Maryvale
Saguaro
Mesa
Arcadia
Tempe
Coronado
Kofa
Scottsdale
Chandler
McClintock
21-0
32-6
21-25
8-14
49-8
0-15
34-10
21-7
49-13
19-7
W
W
L
L
W
L
W
W
W
W
Maryvale
Saguaro
Mesa
Arcadia
Tempe
Coronado
Kofa
Scottsdale
Chandler
McClintock
7-6
13-21
7-6
9-17
42-7
20-41
14-26
7-13
34-0
14-20
W
L
W
L
W
L
L
L
W
L
Maryvale
Saguaro
Mesa
Arcadia
Tempe
Coronado
Kofa
Scottsdale
Chandler
McClintock
33-15
39-18
46-8
33-15
38-6
27-0
100-6
24-7
26-0
9-12
W
W
W
W
W
W
W
W
W
L
1
2
3
--
Maryvale
Tucson
--
21-21
7-14
-
T
L
Mesa
-
-
13-40
-
-
L
-
-
- - - - - -
vs reg - - - -
Record 9-1 7-3 4-6 9-1
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1970(3A)
Dave Gates
1971(3A)
Dave Gates
1972(3A)
Dave Gates
1973(3A)
Dave Gates
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Maryvale
Tempe
Mesa
Arcadia
Yuma
Coronado
McClintock
Scottsdale
Chandler
Kofa
28-21
25-8
28-21
27-6
61-0
35-13
35-25
27-20
41-14
15-8
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
Maryvale
Tempe
Mesa
Arcadia
Yuma
Coronado
McClintock
Scottsdale
Chandler
Kofa
21-28
15-28
27-38
0-7
48-0
29-7
21-27
37-14
26-6
19-21
L
L
L
L
W
W
L
W
W
L
Maryvale
Tempe
Mesa
Arcadia
Yuma
Coronado
McClintock
Scottsdale
Chandler
Kofa
26-19
32-23
30-14
41-22
45-0
26-22
7-21
49-6
48-0
13-21
W
W
W
W
W
W
L
W
W
L
Maryvale
Tempe
Mesa
Arcadia
Yuma
Coronado
McClintock
Scottsdale
Chandler
Kofa
32-24
26-8
54-21
41-27
27-7
20-30
20-10
21-8
32-18
40-34
W
W
W
W
W
L
W
W
W
W
1
2
Saguaro
Tucson
9-6
34-39
W
L
- - - - - - - - -
vs reg - - - -
Record 10-0 4-6 8-2 9-1
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1974(3A)
Joe Pico
1975(3A)
Joe Pico
1976(3A)
Jerry Loper
1977(3A)
Jerry Loper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alhambra
Mesa
Chaparral
Marcos DN
Kofa
Scottsdale
Chandler
Coronado
McClintock
Saguaro
28-26
13-6
27-20
13-21
26-13
9-7
14-35
48-18
20-14
19-21
W
W
W
L
W
W
L
W
W
L
Alhambra
Mesa
Chaparral
Marcos DN
Kofa
Scottsdale
Chandler
Coronado
McClintock
Saguaro
18-14
0-13
35-6
7-14
21-10
14-27
7-21
16-22
13-34
7-31
W
L
W
L
W
L
L
L
L
L
Alhambra
Mesa
Tempe
Marcos DN
Kofa
Scottsdale
Chandler
Coronado
McClintock
Saguaro
10-0
29-6
6-21
27-6
28-7
13-0
21-0
14-21
7-25
27-7
W
W
L
W
W
W
W
L
L
W
Mesa
Alhambra
Tempe
Marcos DN
Kofa
Scottsdale
Chandler
Coronado
McClintock
Saguaro
6-7
9-12
21-7
37-7
39-0
24-6
7-7
21-0
2-35
21-28
L
L
W
W
W
W
T
W
L
L
1
2
- - - - - - - - - Tempe
Washington
21-7
17-21
W
L
vs reg - - - -
Record 7-3 3-7 7-3 5-4-1
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1978(3A)
Jerry Loper
1979(3A)
Jerry Loper
1980(3A)
Jerry Loper
1981(3A)
Jerry Loper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alhambra
Mesa
Casa Grande
Coronado
McClintock
Kofa
Chandler
Scottsdale
Marcos DN
Mtn View(m)
35-7
28-0
37-19
0-7
20-16
68-14
14-9
39-6
40-12
22-23
W
W
W
L
W
W
W
W
W
L
Alhambra
Mesa
Casa Grande
Coronado
McClintock
Kofa
Chandler
Scottsdale
Marcos DN
Mtn View(m)
36-6
10-3
35-0
29-15
14-13
15-0
27-9
7-28
35-7
0-21
W
W
W
W
W
W
W
L
W
L
Maryvale
Mesa
Mtn View(m)
Chaparral
Chandler
Tempe
Marcos DN
Coronado
Saguaro
Kofa
0-6
0-3
15-6
7-7
19-7
6-21
0-0
37-7
7-10
34-6
L
L
W
T
W
L
T
W
L
W
Maryvale
Mesa
Mtn View(m)
Chaparral
Chandler
Tempe
Marcos DN
Coronado
Saguaro
Kofa
31-6
28-14
14-34
28-24
28-27
0-6
35-0
26-29
14-12
33-13
W
W
L
W
W
L
W
L
W
W
1
2
- - - Chaparral
Amphi
20-0
7-41
W
L
- - - - - -
vs reg - - 2-2-1 3-2
Record 8-2 8-2 4-4-2 7-3
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1982(3A)
Jerry Loper
1983(3A)
Jerry Loper
1984(3A)
Jerry Loper
1985(3A d1)
Jerry Loper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mtn View(m)
Moon Valley
Mesa
Kofa
McClintock
Dobson
Marcos DN
Saguaro
Tempe
Coronado
14-34
6-30
14-35
14-20
34-75
21-23
26-21
21-14
21-33
17-14
L
L
L
L
L
L
W
W
L
W
Mtn View(m)
Moon Valley
Mesa
Kofa
McClintock
Dobson
Marcos DN
Saguaro
Tempe
Coronado
0-31
0-21
6-20
26-0
14-47
10-14
9-27
12-3
6-10
28-0
L
L
L
W
L
L
L
W
L
W
Mesa
Corona DS
Maryvale
Saguaro
Tempe
Mtn View(m)
Kofa
Marcos DN
Dobson
Coronado
13-14
20-13
13-10
17-6
23-30
16-7
27-0
35-19
7-14
16-0
L
W
W
W
L
W
W
W
L
W
Coronado
Corona DS
Tempe
Chandler
Mtn View(m)
Greenway
McClintock
Marcos DN
Dobson
Mesa
26-6
38-24
29-6
17-7
2-0
21-7
7-29
22-25
21-19
22-0
W
W
W
W
W
W
L
L
W
W
1
2
- - - - - - - - - Mtn View(m)
Sahuaro
25-15
15-22
W
L
vs reg 3-3 3-3 4-2 6-2
Record 3-7 3-7 7-3 8-2
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1986(3A d1)
Jerry Loper
1987(3A d1)
Jerry Loper
1988(3A d1)
Jerry Loper
1989(5A)
Jerry Loper
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Coronado
Corona DS
Tempe
Chandler
Mtn View(m)
Greenway
McClintock
Marcos DN
Dobson
Mesa
--
29-7
28-7
19-7
29-20
12-15
18-8
7-13
30-21
38-15
20-7
--
W
W
W
W
L
W
L
W
W
W
-
Apollo
Gilbert
Dobson
Mesa
Mtn View(m)
McClintock
Tempe
Chandler
Corona DS
Marcos DN
--
23-3
36-7
24-31
26-20
9-0
7-21
42-0
28-14
41-20
34-6
--
W
W
L
W
W
L
W
W
W
W
-
Apollo
Gilbert
Dobson
Mesa
Mtn View(m)
McClintock
Tempe
Chandler
Corona DS
Marcos DN
--
32-6
35-0
6-7
28-12
31-7
28-21
43-6
39-6
45-23
8-7
--
W
W
L
W
W
W
W
W
W
W
-
bye
Dobson
Amphi
McClintock
Chandler
Mesa
Saguaro
Marcos DN
Red Mtn
Chaparral
Mtn View(m)
--
24-23
26-7
21-34
24-21
10-20
47-0
48-7
33-0
55-6
21-0
-
W
W
L
W
L
W
W
W
W
W
1
2
3
4
T Browne
Moon Valley
-
-
23-6
12-35
-
-
W
L
-
-
Sahuaro
Brophy
-
-
23-6
15-23
-
-
W
L
-
-
Brophy
South Mtn
Dobson
Mtn View(m)
28-21
33-7
35-0
28-7
W
W
W
W
Yuma
Maryvale
Corona DS
McClintock
41-7
27-14
49-13
14-42
W
W
W
L
vs reg 6-2 7-2 8-1 5-0
Record 8-2 8-2 9-1 8-2
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1990(5A)
Jerry Loper
1991(5A)
Jerry Loper
1992(5A)
Jerry Loper
1993(5A)
Curt Palmer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bye
Dobson
Amphi
McClintock
Chandler
Mesa
Saguaro
Marcos DN
Red Mtn
Chaparral
Mtn View(m)
--
7-17
6-14
13-20
23-13
0-28
37-12
6-9
28-13
33-0
7-17
-
L
L
L
W
L
W
L
W
W
L
bye
T Browne
Dobson
St Marys
McClintock
Mesa
Chaparral
Red Mtn
Saguaro
Marcos DN
Mtn View(m)
--
--
16-0
14-3
35-20
0-18
40-0
28-0
37-12
45-0
29-14
-
W
W
W
W
L
W
W
W
W
W
bye
T Browne
Dobson
St Marys
McClintock
Mesa
Chaparral
Red Mtn
Saguaro
Marcos DN
Mtn View(m)
--
34-0
28-27
27-3
7-46
7-27
37-8
27-30
42-14
28-7
7-13
-
W
W
W
L
L
W
L
W
W
L
bye
St Marys
Amphi
Dobson
Mesa
Horizon
Red Mtn
Marcos DN
Gilbert
Mtn Pointe
Mtn View(m)
--
14-3
24-8
14-3
0-17
10-13
29-28
35-7
13-27
29-28
8-38
-
W
W
W
L
L
W
W
L
W
L
1
2
3
Maryvale
St Marys
-
13-10
7-23
-
W
L
-
Brophy
-
-
24-28
-
-
L
-
-
McClintock
Brophy
Mtn View(m)
39-3
46-27
7-28
W
W
L
Amphi
St Marys
-
23-22
7-29
-
W
L
-
vs reg 3-2 5-0 3-2 3-2
Record 4-6 9-1 6-4 6-4
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1994(5A)
Curt Palmer
1995(5A)
Curt Palmer
1996(5A)
Curt Palmer
1997(5A)
Curt Palmer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bye
St Marys
Amphi
Dobson
Mesa
Horizon
Red Mtn
Marcos DN
Gilbert
Mtn Pointe
Mtn View(m)
--
13-15
21-0
37-6
15-28
29-3
13-7
56-20
69-0
21-17
0-21
-
L
W
W
L
W
W
W
W
W
L
bye
Marcos DN
Amphi
Maryvale
Red Mtn
Mtn View(m)
Mesa
Dobson
Highland
Cibola
Deer Valley
--
14-6
0-24
28-9
33-7
21-10
6-14
34-14
44-7
50-0
20-7
-
W
L
W
W
W
L
W
W
W
W
bye
Marcos DN
Amphi
Maryvale
Red Mtn
Mtn View(m)
Mesa
Dobson
Highland
Cibola
Deer Valley
--
0-29
29-35
20-28
3-21
13-37
0-21
30-26
7-24
34-12
23-21
-
L
L
L
L
L
L
W
L
W
W
bye
Corona DS
Amphi
T Browne
Highland
Mtn View(m)
Cibola
Mesa
Red Mtn
Gilbert
Dobson
--
14-30
13-17
34-20
10-21
0-33
42-3
10-20
24-23
28-17
29-10
-
L
L
W
L
L
W
L
W
W
W
1
2
St Marys
-
10-13
-
L
-
CDO
St Marys
34-0
13-19
W
L
- - - - - -
vs reg 3-2 5-1 2-4 4-3
Record 7-3 8-2 3-7 5-5
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 1998(5A)
Bob Young
1999(5A)
Bob Young
2000(5A)
Roger Suchomel
2001(5A)
Roger Suchomel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bye
Corona DS
Amphi
T Browne
Highland
Mtn View(m)
Cibola
Mesa
Red Mtn
Gilbert
Dobson
--
7-34
12-36
14-31
8-27
7-27
34-7
0-20
21-24
22-20
21-0
-
L
L
L
L
L
W
L
L
W
W
bye
Brophy
McClintock
Mtn Ridge
Westview
Camelback
Red Mtn
Desert Mtn
Mesa
Mtn View(m)
Dobson
--
28-12
12-21
35-10
49-21
56-6
41-17
37-7
7-26
14-42
42-17
-
W
L
W
W
W
W
W
L
L
W
bye
Brophy
McClintock
Mtn Ridge
Westview
Camelback
Red Mtn
Desert Mtn
Mesa
Mtn View(m)
Dobson
--
21-10
21-14
38-7
18-6
49-12
14-34
37-14
7-40
10-21
31-7
-
W
W
W
W
W
L
W
L
L
W
bye
Hamilton
Marcos DN
T Browne
Sabino
St Marys
Skyline
Mtn View(m)
Red Mtn
Mesa
Dobson
--
12-33
can
7-21
21-7
21-3
31-6
14-27
19-44
17-24
0-13
-
L
-
L
W
W
W
L
L
L
L
1
2
3
4
- - - Sabino
-
-
-
10-28
-
-
-
L
-
-
-
Highland
Peoria
Salpointe
Red Mtn
28-18
17-14
21-20
10-20
W
W
W
L
- - -
vs reg 3-4 4-1 2-3 1-4
Record 3-7 7-3 7-3 3-6
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 2002(5A)
Roger Suchomel
2003(5A)
Roger Suchomel
2004(5A)
Roger Suchomel
2005(5A d1)
Roger Suchomel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bye
Hamilton
Marcos DN
T Browne
Sabino
St Marys
Skyline
Mtn View(m)
Red Mtn
Mesa
Dobson
--
0-20
18-16
35-7
42-43
21-17
42-20
0-8
21-6
17-24
28-7
-
L
W
W
L
W
W
L
W
L
W
bye
Desert Vista
T Browne
St Marys
Mesa
Mtn View(t)
Cibola
Dobson
Skyline
Mtn View(m)
Red Mtn
--
18-19
50-0
17-21
42-14
21-28
61-16
21-13
42-6
0-49
31-28
-
L
W
L
W
L
W
W
W
L
W
bye
Desert Vista
T Browne
St Marys
Mesa
Mtn View(t)
Cibola
Dobson
Skyline
Mtn View(m)
Red Mtn
--
27-3
50-0
36-34
21-13
31-6
42-7
40-0
42-6
9-7
10-26
-
W
W
W
W
W
W
W
W
W
L
bye
Mtn Pointe
Cibola
Chandler
St Marys
Brophy
Mesa
Mtn View(m)
Skyline
Dobson
Red Mtn
--
39-21
61-0
43-0
24-7
20-19
40-22
22-15
44-14
42-0
40-0
-
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
1
2
3
Marcos DN
Mtn View(m)
-
14-10
6-45
-
W
L
-
- - - Highland
-
-
14-17
-
-
L
-
-
Yuma
Gilbert
Hamiton
55-21
28-6
14-42
W
W
L
vs reg 3-2 4-1 5-1 5-0
Record 6-4 6-4 9-1 10-0
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 2006(5A d1)
Eddy Zubey
2007(5A d1)
Eddy Zubey
2008(5A d1)
Greg Mendez
2009(5A d1)
Greg Mendez
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
bye
Mtn Pointe
Cibola
Chandler
St Mary's
Brophy
Mesa
Mtn View(m)
Skyline
Dobson
Red Mtn
--
32-38
34-13
26-37
21-7
16-42
25-27
0-34
20-21
20-19
21-26
-
L
W
L
W
L
L
L
L
W
L
Gilbert
Casa Grande
Mesquite
South Mtn
Basha
Marcos DN
Dobson
Red Mtn
Mtn View(m)
Mesa
Alhambra
8-7
40-7
18-6
36-14
12-17
24-35
26-21
14-38
19-28
18-28
55-0
W
W
W
W
L
L
W
L
L
L
W
Gilbert
Casa Grande
Mesquite
South Mtn
Basha
Marcos DN
Dobson
Red Mtn
Mtn View(m)
Mesa
Alhambra
17-47
25-32
3-21
21-16
0-27
14-17
14-33
14-41
20-45
7-24
34-28
L
L
L
W
L
L
L
L
L
L
W
Red Mtn
Gila Ridge
Mesa
Tucson
Perry
Marcos DN
Casa Grande
Skyline
Mtn Pointe
Desert Ridge
Gilbert
24-47
52-20
6-28
30-13
16-15
6-14
35-22
44-14
14-28
13-34
28-31
L
W
L
W
W
L
W
W
L
L
L
1
2
- - - Mtn Ridge
Hamilton
34-14
14-21
W
L
- - - Mtn Pointe
-
14-49
-
L
-
vs reg 1-4 1-3 0-4 3-3
Record 3-7 6-5 2-9 5-6
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 2010(5A d1)
Greg Mendez
2011(div 1)
Greg Mendez
2012(div 1)
Spencer Stowers
2013(div 2)
Spencer Stowers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Red Mtn
Gila Ridge
Mesa
Tucson
Perry
Marcos DN
Casa Grande
Skyline
Mtn Pointe
Desert Ridge
Gilbert
32-38
48-21
26-21
26-0
0-48
0-63
26-6
45-31
7-18
0-44
21-35
L
W
W
W
L
L
W
W
L
L
L
Dobson
Corona DS
Desert Mtn
Desert Vista
Mtn View (m)
Mesa
Buena
Red Mtn
Brophy
Mtn Pointe
--
20-42
14-44
20-27
7-63
20-50
14-21
51-18
28-62
15-42
14-49
--
L
L
L
L
L
L
W
L
L
L
-
Dobson
Corona DS
Desert Mtn
Desert Vista
Mtn View(m)
Mesa
Buena
Red Mtn
Brophy
Mtn Pointe
--
30-19
7-26
7-42
13-41
7-52
7-24
33-47
6-49
7-59
2-63
--
W
L
L
L
L
L
L
L
L
L
-
La Joya
Maryvale
Mesa
Gila Ridge
North
Mesquite
Marcos DN
Campo Verde
Fairfax
Poston
--
34-0
64-0
7-27
49-0
67-13
0-49
14-28
13-37
26-0
14-7
--
W
W
L
W
W
L
L
L
W
W
-
1 Hamilton 6-62 L - - - - - - - - -
vs reg 2-4 -- -- 1-3
Record 5-6 1-9 1-9 6-4
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 2014(div 2)
Spencer Stowers
2015(div 2)
Jim Ewan
2016(6A)
Jim Ewan(2-6)
Kyle Ide(0-2)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--
La Joya
Maryvale
Mesa
Gila Ridge
North
Mesquite
Campo Verde
Marcos DN
Fairfax
Poston
--
56-0
72-0
38-28
47-14
47-8
33-0
36-29
7-14
52-7
32-14
-
W
W
W
W
W
W
W
L
W
W
--
Corona DS
Ironwood Ridge
Mesquite
Saguaro
Desert Mtn
Skyline
Mesa
Higley
Dobson
Williams Field
--
7-35
6-34
13-14
0-49
41-42
6-29
15-27
46-41
28-27
0-31
-
L
L
L
L
L
L
L
W
W
L
Skyline
Copper Cnyn
Perry
Maryvale
Gilbert
Tolleson
Mesa
Dobson
bye
Mtn View(m)
Red Mtn
0-61
29-22
14-45
34-0
27-46
13-54
13-49
9-28
--
0-49
21-61
L
W
L
W
L
L
L
L
-
L
L
1 Chaparral 0-30 L - - - - - -
vs reg 3-1 2-3 0-5
Record 9-1 2-8 2-8
points for 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0 0 - 0.0

Westwood Warriors
Wk 2017(6A)
Kyle Ide
2018(6A)
Kyle Ide
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Skyline
Copper Cnyn
Perry
Maryvale
Gilbert
Tolleson
Mesa
Dobson
bye
Mtn View(m)
Red Mtn
14-52
30-26
21-67
35-0
7-41
28-14
7-41
35-14
--
14-42
16-34
L
W
L
W
L
W
L
W
-
L
L
Queen Creek
Valley Vista
Copper Cnyn
Cibola
Dobson
Skyline
Mtn View(m)
Mesa
bye
North
Red Mtn
0-61
21-28
29-20
34-26
45-13
6-21
3-53
34-26
--
52-0
22-52
L
L
W
W
W
L
L
W
-
W
L
vs reg 1-4 2-3
Record 4-6 5-5
points for 0 - 0.0 0 - 0.0
points against 0 - 0.0 0 - 0.0


2019, azfootballarchives.com,
All Rights Reserved,
y>